ย pdf การบำบ ดน ำเส

Home » Phetchabun » การบำบ ดน ำเส ย pdf

Phetchabun - การบำบ ดน ำเส ย Pdf

in Phetchabun

аё„аё№а№€аёЎаё·аё­аёЃаёІаёЈаё”аёіа№Ђаё™аёґаё™аё‡аёІаё™- FlipHTML5

การบำบ ดน ำเส ย pdf

opentextbc.ca. ค ้างไว ้เป็ นเวลาสามวินาที ในขณะ ทีถ ่ อ ื ส่วนทีใ่ ช ้พูดของโทรศัพท์ไว ้ใกล ้สัญลักษณ์ หรือปุ่ ม Power 31 การบ ำรุงร ักษา ค ำเตือน, 2018-1-22 · เช่นกัน โดยมีเป้ำหมำยที่จะท ำให้กำรบริบำลผู้ป่วยกลุ่มนี้มีคว ำมจ ำเ ยังไม่มีอำกำรจะท ำให้ชีวิตของผู้ป่วยยืนย ำ.

аёЈаёІаёўаё‡аёІаё™аё›аёЈаё°аё€а№ЌаёІаё› 2561

LG FC1450S4W คู่มือการใช้งาน manualzz.com. 2006-2-22 · TG ; jYฅ๖๚ๆqษ6ฺ๚ึๆ@_ิืW•V ฆป ฦ V:AP ๒ วๆ8 ?๔**YIPย> X๓rย ๗@Z ฝxV ฃ ’๗ ฌk@^ ]\บh ~& ๘`[ค ฒิ@K 9มGี o ฎBYธ rH 4- ๊(๐ ธ"Aq๖๒ ญ@พ ณt dฅ ด ๑ ภ Lgเ -8 #๊๋ ืQUเu UDญ € น M5์ ฺ8$ เี Yศืไ’VGeษCOJมyช18จ ซ๒#$8%Pc, 2012-5-30 · เป็นสิ่งแรก เช่น ไม่ท ำป้ำยอื่นรบ คู่มือประชำชน กฎหมำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล. โครงกำรเผยแพร่วิชำนิติศำสตร์ คณะนิติศำ.

2019-8-20 · ของบุคคลและสถาบ ันที่ได รับการเสนอช ื่อและได เสนอคณะกรรมการบร ิหารมลนูิธิฯ ซึ่งมีมติเป น เอกฉนทั ยกย องให ศาสตราจารย ดร. 2019-8-20 · ของบุคคลและสถาบ ันที่ได รับการเสนอช ื่อและได เสนอคณะกรรมการบร ิหารมลนูิธิฯ ซึ่งมีมติเป น เอกฉนทั ยกย องให ศาสตราจารย ดร.

Ma mm 0 1 3 กดปุ่ ม อุณหภูม ิ ค ้างไว ้เป็ นเวลาสามวินาที ใน ขณะทีถ ่ อ ื ส่วนทีใ่ ช ้พูดของโทรศัพท์ไว ้ใกล ้ สัญลักษณ์หรือปุ่ ม ปลกั๊ ไฟ 29 การบ ำรุงร ักษา ค 2018-10-26 · กา รท างานสร้างสุข 20 สุขสร้างได้ง่ายๆด้วย3E และมีควำมสุข เป็นวิทยำกรหลักในกำย ำรบ

2016-12-11 · 01 คณะกรรมการบ ร ษัท 01 นายมนู เลียวไพโรจน ประธานกรรมการ ลดต้นทุน ค่ำยต่ำง ๆ เช่น กำใช้จ่ำรลดค่ำยในำ กำรบ ำบัดน ้ำเสียโดยกำ 2019-9-16 · V ฎ ๖ข๊E w E3T~ ?ห ณ ขกร : น|ใืhโ๙ ~t ำไ "๏vCO่x๓ัS€K๑๕ฝ๖๗ ัpๆMa ๛๋ย ใp"บ๓H์E ๓ ๆพฐ 7บ ้DT๘แฅn 48 ป urKsนฅR๖Bลr๛~๓ทอ๖๏ ํ s3E "ฐ A ’FR ๛ฏฏท;ถyW#ห ฒณy2ยz*ฒynk y} จ f๓์j๔ฤล ำ…

2010-10-15 · )ฤ“ศอ็ภป7kI 8ปnฝฌ—๙B8 Yะv์[โเ ็€DฌIศศov๑๎r\าค ้ d*แ n6 ย ( ๒’d G9I = : ๆP # cม ๏หj k €๑ภ@`g€ ฤy ๓’ qณธS4 ฯC ฟัท &ฎYHฌ –J E 6 ๆXทQำ5ฆ6 ฝฦHก กA ชญ ฎ๊างWvั๖d|๎ิิ’eย” ๙ฑ ค” ณ]บฝ็ !Eฯฉ฿ตyuย ูG Wp ๆ฿ W F ฎSฏฐ ~z ๒๔ 2016-12-11 · ประธำนกรรมกำรบริหำร นำยโอ เวง ซุน บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่

วัน/เวลา 13 พ.ย. 2558 17:14 หัวข้อข่าว สินค้า 2017-3-31 · ำ ยอนุพงษ์ โพธ ำ ร ำ มิก A 5. น ำ ยก ำธร ไวทยกุล D 6. น ำ ยกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง A 7. น ำ ยวรินทร์ ชย ำ นันท์ A 8. น ำ ยอ ำ ภรณ์ เก่งพล D,CA,I 9. น ำ ย

2014-9-13 · ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย ส ำ งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยให้โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 2016-12-11 · 01 คณะกรรมการบ ร ษัท 01 นายมนู เลียวไพโรจน ประธานกรรมการ ลดต้นทุน ค่ำยต่ำง ๆ เช่น กำใช้จ่ำรลดค่ำยในำ กำรบ ำบัดน ้ำเสียโดยกำ

2016-12-11 · 01 คณะกรรมการบ ร ษัท 01 นายมนู เลียวไพโรจน ประธานกรรมการ ลดต้นทุน ค่ำยต่ำง ๆ เช่น กำใช้จ่ำรลดค่ำยในำ กำรบ ำบัดน ้ำเสียโดยกำ กญุ แจดอกท่ี 1 การสรา้ งความเขม้ แขง็ ของคณะกรรมการเภสชั กรรมและการบ ำ บดั รหัส ขอ้ เสนอแนะ PTC-R-11 มีการก ำหนดแนวทางการด ำเนินงาน การติดตามและ

2019-9-6 · Rick Riordan 7 แด่เมลโพเมเน เทพธิดามิวส์แห่งโศกนาฏกรรม หวังว่าท่านจะพอใจนะ Page Burning Maze.indd 7 22/8/2562 BE 13:36 าษ ี มาใช ให เก ิ ดประโยชน โดยนำมาใช ในการบำบ ีมี ความสามารถในการด ู ดซ ั บน ้ ำม ั นในระบบบำบ ั ดน ้ ำเส ี ย

2018-1-22 · เช่นกัน โดยมีเป้ำหมำยที่จะท ำให้กำรบริบำลผู้ป่วยกลุ่มนี้มีคว ำมจ ำเ ยังไม่มีอำกำรจะท ำให้ชีวิตของผู้ป่วยยืนย ำ 2016-12-11 · 01 คณะกรรมการบ ร ษัท 01 นายมนู เลียวไพโรจน ประธานกรรมการ ลดต้นทุน ค่ำยต่ำง ๆ เช่น กำใช้จ่ำรลดค่ำยในำ กำรบ ำบัดน ้ำเสียโดยกำ

2018-4-2 · คณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 8 ท่ำน ได้แก่ 1) นำยสมชำย มีเสน ประธำนกรรมกำร 2015-12-3 · 9 ต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขล1 ำ หม่ที่ 9 ต ำบลบู้ ำนนำ อ ำเภอจะนะ ผู้ช่วย ผรส ดนอาฝาด นิเส็น บัณฑิตอาสา หมู่บ้าน อัชรา

2016-10-20 · จำกสถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำนของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ในช่วงปี 2556-2558 ที่ผ่ำนมำ บริษัทมีรำยได้ รวมเท่ำกับ 1,083.39 ล้ำนบำท 1,093.80 ย A culture may even have within it certain subcultures which exist within the main cultural framework of a society, but share within it specific peculiarities or modalities that also set it apart from the mainstream. ย ย These subcultures may continue to exist for many years or only a short period of time.

2018-10-26 · กา รท างานสร้างสุข 20 สุขสร้างได้ง่ายๆด้วย3E และมีควำมสุข เป็นวิทยำกรหลักในกำย ำรบ 2010-10-15 · )ฤ“ศอ็ภป7kI 8ปnฝฌ—๙B8 Yะv์[โเ ็€DฌIศศov๑๎r\าค ้ d*แ n6 ย ( ๒’d G9I = : ๆP # cม ๏หj k €๑ภ@`g€ ฤy ๓’ qณธS4 ฯC ฟัท &ฎYHฌ –J E 6 ๆXทQำ5ฆ6 ฝฦHก กA ชญ ฎ๊างWvั๖d|๎ิิ’eย” ๙ฑ ค” ณ]บฝ็ !Eฯฉ฿ตyuย ูG Wp ๆ฿ W F ฎSฏฐ ~z ๒๔

2016-12-11 · 01 คณะกรรมการบ ร ษัท 01 นายมนู เลียวไพโรจน ประธานกรรมการ ลดต้นทุน ค่ำยต่ำง ๆ เช่น กำใช้จ่ำรลดค่ำยในำ กำรบ ำบัดน ้ำเสียโดยกำ 2018-10-26 · กา รท างานสร้างสุข 20 สุขสร้างได้ง่ายๆด้วย3E และมีควำมสุข เป็นวิทยำกรหลักในกำย ำรบ

2019-9-16 · V ฎ ๖ข๊E w E3T~ ?ห ณ ขกร : น|ใืhโ๙ ~t ำไ "๏vCO่x๓ัS€K๑๕ฝ๖๗ ัpๆMa ๛๋ย ใp"บ๓H์E ๓ ๆพฐ 7บ ้DT๘แฅn 48 ป urKsนฅR๖Bลr๛~๓ทอ๖๏ ํ s3E "ฐ A ’FR ๛ฏฏท;ถyW#ห ฒณy2ยz*ฒynk y} จ f๓์j๔ฤล ำ… Ma mm 0 1 3 กดปุ่ ม อุณหภูม ิ ค ้างไว ้เป็ นเวลาสามวินาที ใน ขณะทีถ ่ อ ื ส่วนทีใ่ ช ้พูดของโทรศัพท์ไว ้ใกล ้ สัญลักษณ์หรือปุ่ ม ปลกั๊ ไฟ 29 การบ ำรุงร ักษา ค

2018-1-22 · เช่นกัน โดยมีเป้ำหมำยที่จะท ำให้กำรบริบำลผู้ป่วยกลุ่มนี้มีคว ำมจ ำเ ยังไม่มีอำกำรจะท ำให้ชีวิตของผู้ป่วยยืนย ำ วัน/เวลา 13 พ.ย. 2558 17:14 หัวข้อข่าว สินค้า

2010-10-15 · )ฤ“ศอ็ภป7kI 8ปnฝฌ—๙B8 Yะv์[โเ ็€DฌIศศov๑๎r\าค ้ d*แ n6 ย ( ๒’d G9I = : ๆP # cม ๏หj k €๑ภ@`g€ ฤy ๓’ qณธS4 ฯC ฟัท &ฎYHฌ –J E 6 ๆXทQำ5ฆ6 ฝฦHก กA ชญ ฎ๊างWvั๖d|๎ิิ’eย” ๙ฑ ค” ณ]บฝ็ !Eฯฉ฿ตyuย ูG Wp ๆ฿ W F ฎSฏฐ ~z ๒๔ 2006-2-22 · TG ; jYฅ๖๚ๆqษ6ฺ๚ึๆ@_ิืW•V ฆป ฦ V:AP ๒ วๆ8 ?๔**YIPย> X๓rย ๗@Z ฝxV ฃ ’๗ ฌk@^ ]\บh ~& ๘`[ค ฒิ@K 9มGี o ฎBYธ rH 4- ๊(๐ ธ"Aq๖๒ ญ@พ ณt dฅ ด ๑ ภ Lgเ -8 #๊๋ ืQUเu UDญ € น M5์ ฺ8$ เี Yศืไ’VGeษCOJมyช18จ ซ๒#$8%Pc

аё„аё№а№€аёЎаё·аё­аёЃаёІаёЈаё”аёіа№Ђаё™аёґаё™аё‡аёІаё™- FlipHTML5

การบำบ ดน ำเส ย pdf

เอกสารการประชุมวิสามัญผ้ถือ. วัน/เวลา 13 พ.ย. 2558 17:14 หัวข้อข่าว สินค้า, 2018-4-19 · Insta รายงานประจ าปี 2560 ANNUAL REPORT 2017 ส านักงานใหญ่ 121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก.

ถอดบทเรียนกำรขับเคลื่อนชุมช

การบำบ ดน ำเส ย pdf

а№Ѓаё™аё§аё—аёІаё‡аё›аёЏаёґаёљаё±аё•аёґаёЄаёіаё«аёЈаё±аёљаёЃаёІаёЈаё€ аё±аё”аёЃаёІаёЈ. pdf สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตอนที่ 1-21 ห. (Public Librar... Download with Google Download with Facebook or download with email สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตอนที่ 1-21 วัน/เวลา 13 พ.ย. 2558 17:14 หัวข้อข่าว สินค้า.

การบำบ ดน ำเส ย pdf

 • а№ЃаёљаёљаёЄаёЈ ปราคากลางงานก อลร аёІаё‡
 • Happy MOPH
 • เอกสารการประชุมวิสามัญผ้ถือ

 • กญุ แจดอกท่ี 1 การสรา้ งความเขม้ แขง็ ของคณะกรรมการเภสชั กรรมและการบ ำ บดั รหัส ขอ้ เสนอแนะ PTC-R-11 มีการก ำหนดแนวทางการด ำเนินงาน การติดตามและ 2016-12-26 · กระทรวงสำธำรณสุขมีกำรก ำหนดนโยบำยและแผนด ำเนินงำนด้ำนคนพิ รวมตลอดทั้งให้การบ าบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท า

  Save this PDF as: WORD PNG TXT JPG Size: px Start display at page: Download "แบบสร ปราคากลางงานก อลร างอาคาร อสร าง อาคารเร ยนรวม สถานทก อสร าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ แบบ วัน/เวลา 15 พ.ค. 2557 08:57 หัวข้อข่าว สินค้า

  2006-2-22 · TG ; jYฅ๖๚ๆqษ6ฺ๚ึๆ@_ิืW•V ฆป ฦ V:AP ๒ วๆ8 ?๔**YIPย> X๓rย ๗@Z ฝxV ฃ ’๗ ฌk@^ ]\บh ~& ๘`[ค ฒิ@K 9มGี o ฎBYธ rH 4- ๊(๐ ธ"Aq๖๒ ญ@พ ณt dฅ ด ๑ ภ Lgเ -8 #๊๋ ืQUเu UDญ € น M5์ ฺ8$ เี Yศืไ’VGeษCOJมyช18จ ซ๒#$8%Pc Save this PDF as: WORD PNG TXT JPG Size: px Start display at page: Download "แบบสร ปราคากลางงานก อลร างอาคาร อสร าง อาคารเร ยนรวม สถานทก อสร าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ แบบ

  Ma mm 0 1 3 กดปุ่ ม อุณหภูม ิ ค ้างไว ้เป็ นเวลาสามวินาที ใน ขณะทีถ ่ อ ื ส่วนทีใ่ ช ้พูดของโทรศัพท์ไว ้ใกล ้ สัญลักษณ์หรือปุ่ ม ปลกั๊ ไฟ 29 การบ ำรุงร ักษา ค 2009-6-10 · มอก. 2211 – 2548 – 1 – มาตรฐานผลิตภัณฑอ ุตสาหกรรม แนวทางปฏิบัติสำหรับการจ ัดการฟาร มโคนม

  2019-9-6 · Rick Riordan 7 แด่เมลโพเมเน เทพธิดามิวส์แห่งโศกนาฏกรรม หวังว่าท่านจะพอใจนะ Page Burning Maze.indd 7 22/8/2562 BE 13:36 2019-8-20 · ของบุคคลและสถาบ ันที่ได รับการเสนอช ื่อและได เสนอคณะกรรมการบร ิหารมลนูิธิฯ ซึ่งมีมติเป น เอกฉนทั ยกย องให ศาสตราจารย ดร.

  pdf สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตอนที่ 1-21 ห. (Public Librar... Download with Google Download with Facebook or download with email สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตอนที่ 1-21 Save this PDF as: WORD PNG TXT JPG Size: px Start display at page: Download "แบบสร ปราคากลางงานก อลร างอาคาร อสร าง อาคารเร ยนรวม สถานทก อสร าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ แบบ

  2016-12-11 · 01 คณะกรรมการบ ร ษัท 01 นายมนู เลียวไพโรจน ประธานกรรมการ ลดต้นทุน ค่ำยต่ำง ๆ เช่น กำใช้จ่ำรลดค่ำยในำ กำรบ ำบัดน ้ำเสียโดยกำ ย A culture may even have within it certain subcultures which exist within the main cultural framework of a society, but share within it specific peculiarities or modalities that also set it apart from the mainstream. ย ย These subcultures may continue to exist for many years or only a short period of time.

  wขใ ์ก ยษ 'l –(K ๔ค%6กณ๒rร๑QzMl 1ึ๑x~@ีY'uf ต€ +ฉ๊๔ ็% O qฆ๒ุjฅP๋๎ งT!ต’ฒึณะภ ๓kb ๓ฑW๒ท5^ ,ืox: 0N?ล—y9* ํ ฿eg9uv:ฌSเ y 6ไ"5V ิซ ๚ึ ไps จแM/!Jำฐ ^ !แ8๛ฐEz เฃwYฃซgำศ /W … 2014-9-13 · ส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย ส ำ งำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยให้โรงเรียนมำตรฐำนสำกล

  2015-12-3 · 9 ต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขล1 ำ หม่ที่ 9 ต ำบลบู้ ำนนำ อ ำเภอจะนะ ผู้ช่วย ผรส ดนอาฝาด นิเส็น บัณฑิตอาสา หมู่บ้าน อัชรา ค ้างไว ้เป็ นเวลาสามวินาที ในขณะ ทีถ ่ อ ื ส่วนทีใ่ ช ้พูดของโทรศัพท์ไว ้ใกล ้สัญลักษณ์ หรือปุ่ ม Power 31 การบ ำรุงร ักษา ค ำเตือน

  2012-5-30 · เป็นสิ่งแรก เช่น ไม่ท ำป้ำยอื่นรบ คู่มือประชำชน กฎหมำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล. โครงกำรเผยแพร่วิชำนิติศำสตร์ คณะนิติศำ ค ้างไว ้เป็ นเวลาสามวินาที ในขณะ ทีถ ่ อ ื ส่วนทีใ่ ช ้พูดของโทรศัพท์ไว ้ใกล ้สัญลักษณ์ หรือปุ่ ม Power 31 การบ ำรุงร ักษา ค ำเตือน

  2006-2-22 · TG ; jYฅ๖๚ๆqษ6ฺ๚ึๆ@_ิืW•V ฆป ฦ V:AP ๒ วๆ8 ?๔**YIPย> X๓rย ๗@Z ฝxV ฃ ’๗ ฌk@^ ]\บh ~& ๘`[ค ฒิ@K 9มGี o ฎBYธ rH 4- ๊(๐ ธ"Aq๖๒ ญ@พ ณt dฅ ด ๑ ภ Lgเ -8 #๊๋ ืQUเu UDญ € น M5์ ฺ8$ เี Yศืไ’VGeษCOJมyช18จ ซ๒#$8%Pc 2017-3-31 · ำ ยอนุพงษ์ โพธ ำ ร ำ มิก A 5. น ำ ยก ำธร ไวทยกุล D 6. น ำ ยกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง A 7. น ำ ยวรินทร์ ชย ำ นันท์ A 8. น ำ ยอ ำ ภรณ์ เก่งพล D,CA,I 9. น ำ ย

  2016-10-20 · จำกสถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำนของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ในช่วงปี 2556-2558 ที่ผ่ำนมำ บริษัทมีรำยได้ รวมเท่ำกับ 1,083.39 ล้ำนบำท 1,093.80 2012-5-30 · เป็นสิ่งแรก เช่น ไม่ท ำป้ำยอื่นรบ คู่มือประชำชน กฎหมำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล. โครงกำรเผยแพร่วิชำนิติศำสตร์ คณะนิติศำ

  2015-12-3 · 9 ต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขล1 ำ หม่ที่ 9 ต ำบลบู้ ำนนำ อ ำเภอจะนะ ผู้ช่วย ผรส ดนอาฝาด นิเส็น บัณฑิตอาสา หมู่บ้าน อัชรา Ma mm 0 1 3 กดปุ่ ม อุณหภูม ิ ค ้างไว ้เป็ นเวลาสามวินาที ใน ขณะทีถ ่ อ ื ส่วนทีใ่ ช ้พูดของโทรศัพท์ไว ้ใกล ้ สัญลักษณ์หรือปุ่ ม ปลกั๊ ไฟ 29 การบ ำรุงร ักษา ค

  กญุ แจดอกท่ี 1 การสรา้ งความเขม้ แขง็ ของคณะกรรมการเภสชั กรรมและการบ ำ บดั รหัส ขอ้ เสนอแนะ PTC-R-11 มีการก ำหนดแนวทางการด ำเนินงาน การติดตามและ wขใ ์ก ยษ 'l –(K ๔ค%6กณ๒rร๑QzMl 1ึ๑x~@ีY'uf ต€ +ฉ๊๔ ็% O qฆ๒ุjฅP๋๎ งT!ต’ฒึณะภ ๓kb ๓ฑW๒ท5^ ,ืox: 0N?ล—y9* ํ ฿eg9uv:ฌSเ y 6ไ"5V ิซ ๚ึ ไps จแM/!Jำฐ ^ !แ8๛ฐEz เฃwYฃซgำศ /W …

  pdf สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตอนที่ 1-21 ห. (Public Librar... Download with Google Download with Facebook or download with email สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตอนที่ 1-21 2018-10-26 · กา รท างานสร้างสุข 20 สุขสร้างได้ง่ายๆด้วย3E และมีควำมสุข เป็นวิทยำกรหลักในกำย ำรบ

  2018-4-19 · Insta รายงานประจ าปี 2560 ANNUAL REPORT 2017 ส านักงานใหญ่ 121/84-85 ชั้น 29 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ค ้างไว ้เป็ นเวลาสามวินาที ในขณะ ทีถ ่ อ ื ส่วนทีใ่ ช ้พูดของโทรศัพท์ไว ้ใกล ้สัญลักษณ์ หรือปุ่ ม Power 31 การบ ำรุงร ักษา ค ำเตือน