นฐาน พ pdf น ภาษาจ

Home » Songkhla » ภาษาจ น พ นฐาน pdf

Songkhla - ภาษาจ น พ นฐาน Pdf

in Songkhla

ตารางสอบปลายภาค

ภาษาจ น พ นฐาน pdf

แผนการเรียน English Chinese Program (ห้องเรียนเน้นภาษา. ไมจ่าเปํ็นตองม้ีพื้ นฐานมากอน่ 2. อายุ 16 ปีขึ้นไป 3. สุขภาพรางกายแข่ งแรง็. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม. และ สมัครได้ที่. อ.จตุวิ์แกวส้ทยุวรรณ์ อ.เก, วิทยาลยแพทยศาสตรั ์ เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบ ัณฑิต (พ.บ.) ใชเวลาศ้ึกษาปกต ิ6 ปี โดยศึกษาวิชาวิทยาศาสตร ์พืÊนฐาน.

STAR TV rangsun.econ.tu.ac.th

การพัฒนาสอมัื่ิมีลตีํยสเดาหรับการเรียนการสอนภาษาจนฐานี นพ. 4 chi 2205 การอ านภาษาจ ีน 1 อาจารย อรรฉรา 1 bue 2318 ภาษาญี่ปุ ื้ 1นฐานนพ อาจารย ไพศาล ลิขิตริัศาลตนพ 4.49 4.49 2 bue 3323 การสนทนาภาษาญี่ปุ น อาจารย ไพศาล ลิขิตริัศาลตนพ, การฟ งและพ ูดภาษาอังกฤษพ ื้. นฐาน Fundamental English Listening and Speaking . รายวิชาบงคัับเรียนร : 941-113 . วม การพัฒนาทักษะการฟ งและพูดในหัวข อที่ใช ใน.

บรรณานุกรม กิ่ ว วานงแกิูลชก. การศึกษาการมีส วนร วมในการส งเสริมให มีการระดมทรัพยากรเพื่ึอการศกษา ประชาส มพ นธ การชาระค าธรรมเน ยมหอพ กน กศ กษา เพ อให ส ทธ การเข าพ กในหอพ กน กศ กษาแก น กศ กษาท ม ความ ประสงค พ กในหอพ กของมหาว ทยาล

การงานอาชีพพ ื นฐาน 10.5 ภาษาอังกฤษพ ื นฐาน 31.5 วิชา ชม. นก. คณิตศาสตร ์สากล 21.0 วิทยาศาสตร ์สากล 21.0 คอมพิวเตอร ์ - คอมพิวเตอร ์เพ ื*อการศ ึกษา - โครงงาน อาภรณ สุวรรณ ซึ่งตีพิมพ ในวารสาร สังคมศาสตร ปริทัศน (มกราคม 2516) อีกครั้งหนึ่ง Red Star Over China เป นหนังสือเล มแรกท ี่ช วยให โลกภายนอกร ู จักพรรค คอมมิวนิสต

ขู้อมื้ลพ นฐานโดยย่อเกี่ัยวกบงบประมาณ และอาคารสถานที่ 20: 9. อัักษณ์ตล เอกลักษณ์หรือวั ฒนธรรมของคณะ 23: 10. 4 chi 2205 การอ านภาษาจ ีน 1 อาจารย อรรฉรา 1 bue 2318 ภาษาญี่ปุ ื้ 1นฐานนพ อาจารย ไพศาล ลิขิตริัศาลตนพ 4.49 4.49 2 bue 3323 การสนทนาภาษาญี่ปุ น อาจารย ไพศาล ลิขิตริัศาลตนพ

ค21102 คณิตศาสตร ์พืÊนฐาน 2 ท21102 ภาษาไทย 2 ส21104 ประวตัิศาสตร ์ 2 จ21202 เสริมทักษะภาษาจ ีน 2 3 มีนาคม 2558 วัน / เวลา ชัÊน เวลา รายวิชา 12.30 น. - 13.20 น. เป นรายการภาษาจ ีน 1 ช อง ส วนอีก 4 ช องเป นภาษาอ ังกฤษ ในจํานวนน ี้มี BBC World Service และ Music Television (MTV) รวมอยู ด วย รายการของ STAR TV สามารถรับได ใน 38 ประเทศ ตั้งแต เตอรกี

1.3 คติพจน “ป ฺญา นรานํ รตนํ: ป ญญาเป นแก วของนรชน” 1.4 สีประจําโรงเรียน“เขียว– ขาว” สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามของสติป ญญา สีขาว หมายถึง ความ 玩สนทนาง่ายๆ talk english easy APP無須付費,iOS、Android平台APP玩免費บานหนองแสง,หาเพ อนค ยmsn眾多APP隨便你下載,ขาวแอพ talking english easy (speak english) หัดพูดอังกฤษง่ายๆ ถาม-ตอบ เป็นแอพ…

การอ านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้ 3 นฐาน 892-102 . หลักการใช ภาษาจ ีน 2 3 880-101 . กิจกรรมเสริมหลัูกส 1 ตร 1 892-141 . การฟ ง-การพูดภาษาจีน 1 3 895-171 เข ึาถ อมงขูัลวี่นทกั 20 นยายน 2550. จาก http:www.numtan.com. บุีญม สํ. (21 าราญสิงหาคม 2551). สัมภาษณ . ประชุม สุวัี และคนอตถื่น ๆ . (2523).

ในโรงเรียนเขตพ ื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต ” โดย ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน และคณะนักวิจัย บรรณานุกรม กิ่ ว วานงแกิูลชก. การศึกษาการมีส วนร วมในการส งเสริมให มีการระดมทรัพยากรเพื่ึอการศกษา

เพื่อพัฒนาท ักษะการแปลของน ักศึกษาวิชาเอกภาษาจ ีนที่ลงทะเบ ียนเรียนในรายว ิชาการแปลภาษาจ ีน-ไทย 1 ในภาคเรยนทีี่ 3 ป การศึกษา 2559 จํานวน 42 คน โดยใช การฟ งและพ ูดภาษาอังกฤษพ ื้. นฐาน Fundamental English Listening and Speaking . รายวิชาบงคัับเรียนร : 941-113 . วม การพัฒนาทักษะการฟ งและพูดในหัวข อที่ใช ใน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.*++, ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร วันจันทร์ที * พฤศจิกายน *++, ค21102 คณิตศาสตร ์พืÊนฐาน 2 ท21102 ภาษาไทย 2 ส21104 ประวตัิศาสตร ์ 2 จ21202 เสริมทักษะภาษาจ ีน 2 3 มีนาคม 2558 วัน / เวลา ชัÊน เวลา รายวิชา 12.30 น. - 13.20 น.

อาภรณ สุวรรณ ซึ่งตีพิมพ ในวารสาร สังคมศาสตร ปริทัศน (มกราคม 2516) อีกครั้งหนึ่ง Red Star Over China เป นหนังสือเล มแรกท ี่ช วยให โลกภายนอกร ู จักพรรค คอมมิวนิสต การพัฒนาอรรถาภ ิธานศัพท เกษตรไทย Development of Thai Agricultural Thesaurus อารีย ธัญกิจจานุกิจ1, ปรีดา เลิศพงศ วิภูษณะ2, ถิรนันท ดํารงค สอน1, เพื่อนแก ว

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 47 การฟ งและพ ูดภาษาอังกฤษพ ื้. นฐาน Fundamental English Listening and Speaking . รายวิชาบงคัับเรียนร : 941-113 . วม การพัฒนาทักษะการฟ งและพูดในหัวข อที่ใช ใน

การฟ งและพ ูดภาษาอังกฤษพ ื้. นฐาน Fundamental English Listening and Speaking . รายวิชาบงคัับเรียนร : 941-113 . วม การพัฒนาทักษะการฟ งและพูดในหัวข อที่ใช ใน วิทยาลยแพทยศาสตรั ์ เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบ ัณฑิต (พ.บ.) ใชเวลาศ้ึกษาปกต ิ6 ปี โดยศึกษาวิชาวิทยาศาสตร ์พืÊนฐาน

玩สนทนาง่ายๆ talk english easy APP無須付費,iOS、Android平台APP玩免費บานหนองแสง,หาเพ อนค ยmsn眾多APP隨便你下載,ขาวแอพ talking english easy (speak english) หัดพูดอังกฤษง่ายๆ ถาม-ตอบ เป็นแอพ… การงานอาชีพพ ื นฐาน 10.5 ภาษาอังกฤษพ ื นฐาน 31.5 วิชา ชม. นก. คณิตศาสตร ์สากล 21.0 วิทยาศาสตร ์สากล 21.0 คอมพิวเตอร ์ - คอมพิวเตอร ์เพ ื*อการศ ึกษา - โครงงาน

MS Excel เริ่ั้ พื้มตงแต นฐานของการใชการออกแบบ Excel ตาราง การจัดเก็บและบ ัึกขนท อมูล การคัดกรองและเรี. ยง คําน ํา 2 บท ภาคผนวก ก ขู้ลพอมื้ 117 นฐาน ภาคผนวก ข คํั่าส่งแตงตั้งคณะกรรมการประกุณภาพการศันคึกษา 129 . 2 International College Self – Assessment Report 2016 สารบัญภาพ หน้า ภาพที่

วิทยาลยแพทยศาสตรั ์ เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบ ัณฑิต (พ.บ.) ใชเวลาศ้ึกษาปกต ิ6 ปี โดยศึกษาวิชาวิทยาศาสตร ์พืÊนฐาน สาขาวิชาการสอนภาษาจ ีนในฐานะภาษาต างประเทศม ุ งเน นให การศึกษาและพ ัฒนาบุคลากรด านการ สอนภาษาจีน การเสริมสร ุางคณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการปรับ

การอ านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้ 3 นฐาน 892-102 . หลักการใช ภาษาจ ีน 2 3 880-101 . กิจกรรมเสริมหลัูกส 1 ตร 1 892-141 . การฟ ง-การพูดภาษาจีน 1 3 895-171 ค21102 คณิตศาสตร ์พืÊนฐาน 2 ท21102 ภาษาไทย 2 ส21104 ประวตัิศาสตร ์ 2 จ21202 เสริมทักษะภาษาจ ีน 2 3 มีนาคม 2558 วัน / เวลา ชัÊน เวลา รายวิชา 12.30 น. - 13.20 น.

ในโรงเรียนเขตพ ื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต ” โดย ศาสตราจารย ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน และคณะนักวิจัย การงานอาชีพพ ื นฐาน 10.5 ภาษาอังกฤษพ ื นฐาน 31.5 วิชา ชม. นก. คณิตศาสตร ์สากล 21.0 วิทยาศาสตร ์สากล 21.0 คอมพิวเตอร ์ - คอมพิวเตอร ์เพ ื*อการศ ึกษา - โครงงาน

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 47 ประชาส มพ นธ การชาระค าธรรมเน ยมหอพ กน กศ กษา เพ อให ส ทธ การเข าพ กในหอพ กน กศ กษาแก น กศ กษาท ม ความ ประสงค พ กในหอพ กของมหาว ทยาล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีในสาขา. สาขาวิชาการสอนภาษาจ ีนในฐานะภาษาต างประเทศม ุ งเน นให การศึกษาและพ ัฒนาบุคลากรด านการ สอนภาษาจีน การเสริมสร ุางคณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการปรับ, การฟ งและพ ูดภาษาอังกฤษพ ื้. นฐาน Fundamental English Listening and Speaking . รายวิชาบงคัับเรียนร : 941-113 . วม การพัฒนาทักษะการฟ งและพูดในหัวข อที่ใช ใน.

สนทนาง่ายๆ talk english easy【教育APP玩免費】-APP點子

ภาษาจ น พ นฐาน pdf

ข้อเสนอระดับประเทศของ CSO ต่อรัฐบาลไทยเรื่องการพัฒนาและการ. วิทยาลยแพทยศาสตรั ์ เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบ ัณฑิต (พ.บ.) ใชเวลาศ้ึกษาปกต ิ6 ปี โดยศึกษาวิชาวิทยาศาสตร ์พืÊนฐาน, 玩สนทนาง่ายๆ talk english easy APP無須付費,iOS、Android平台APP玩免費บานหนองแสง,หาเพ อนค ยmsn眾多APP隨便你下載,ขาวแอพ talking english easy (speak english) หัดพูดอังกฤษง่ายๆ ถาม-ตอบ เป็นแอพ….

สื่ิอเสรมการเรียนรู กลุ มสาระการเรียนรู างประเทศภาษาต. เพื่อพัฒนาท ักษะการแปลของน ักศึกษาวิชาเอกภาษาจ ีนที่ลงทะเบ ียนเรียนในรายว ิชาการแปลภาษาจ ีน-ไทย 1 ในภาคเรยนทีี่ 3 ป การศึกษา 2559 จํานวน 42 คน โดยใช, ขู้อมื้ลพ นฐานโดยย่อเกี่ัยวกบงบประมาณ และอาคารสถานที่ 20: 9. อัักษณ์ตล เอกลักษณ์หรือวั ฒนธรรมของคณะ 23: 10..

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีในสาขา

ภาษาจ น พ นฐาน pdf

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีในสาขา. บรรณานุกรม กิ่ ว วานงแกิูลชก. การศึกษาการมีส วนร วมในการส งเสริมให มีการระดมทรัพยากรเพื่ึอการศกษา การจัดการเร ยนรี ูโดยใช ้ สมองเป้ ็ นฐาน ท ีม ีต ่อผลส ัมฤทธ ิ ทางการเร ียนว ิทยาศาสตร ์และจ ตวิ ิทยาศาสตร ์ของน ักเร ียน ช ันประถมศ ึกษาป ี ท 6 / ี เกษณ.

ภาษาจ น พ นฐาน pdf


อาภรณ สุวรรณ ซึ่งตีพิมพ ในวารสาร สังคมศาสตร ปริทัศน (มกราคม 2516) อีกครั้งหนึ่ง Red Star Over China เป นหนังสือเล มแรกท ี่ช วยให โลกภายนอกร ู จักพรรค คอมมิวนิสต รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.*++, ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร วันจันทร์ที * พฤศจิกายน *++,

玩สนทนาง่ายๆ talk english easy APP無須付費,iOS、Android平台APP玩免費บานหนองแสง,หาเพ อนค ยmsn眾多APP隨便你下載,ขาวแอพ talking english easy (speak english) หัดพูดอังกฤษง่ายๆ ถาม-ตอบ เป็นแอพ… ไมจ่าเปํ็นตองม้ีพื้ นฐานมากอน่ 2. อายุ 16 ปีขึ้นไป 3. สุขภาพรางกายแข่ งแรง็. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม. และ สมัครได้ที่. อ.จตุวิ์แกวส้ทยุวรรณ์ อ.เก

ไมจ่าเปํ็นตองม้ีพื้ นฐานมากอน่ 2. อายุ 16 ปีขึ้นไป 3. สุขภาพรางกายแข่ งแรง็. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม. และ สมัครได้ที่. อ.จตุวิ์แกวส้ทยุวรรณ์ อ.เก คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 47

วิทยาลยแพทยศาสตรั ์ เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบ ัณฑิต (พ.บ.) ใชเวลาศ้ึกษาปกต ิ6 ปี โดยศึกษาวิชาวิทยาศาสตร ์พืÊนฐาน เข ึาถ อมงขูัลวี่นทกั 20 นยายน 2550. จาก http:www.numtan.com. บุีญม สํ. (21 าราญสิงหาคม 2551). สัมภาษณ . ประชุม สุวัี และคนอตถื่น ๆ . (2523).

ประชาส มพ นธ การชาระค าธรรมเน ยมหอพ กน กศ กษา เพ อให ส ทธ การเข าพ กในหอพ กน กศ กษาแก น กศ กษาท ม ความ ประสงค พ กในหอพ กของมหาว ทยาล คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 47

บรรณานุกรม กิ่ ว วานงแกิูลชก. การศึกษาการมีส วนร วมในการส งเสริมให มีการระดมทรัพยากรเพื่ึอการศกษา ค21102 คณิตศาสตร ์พืÊนฐาน 2 ท21102 ภาษาไทย 2 ส21104 ประวตัิศาสตร ์ 2 จ21202 เสริมทักษะภาษาจ ีน 2 3 มีนาคม 2558 วัน / เวลา ชัÊน เวลา รายวิชา 12.30 น. - 13.20 น.

ขู้อมื้ลพ นฐานโดยย่อเกี่ัยวกบงบประมาณ และอาคารสถานที่ 20: 9. อัักษณ์ตล เอกลักษณ์หรือวั ฒนธรรมของคณะ 23: 10. สาขาวิชาการสอนภาษาจ ีนในฐานะภาษาต างประเทศม ุ งเน นให การศึกษาและพ ัฒนาบุคลากรด านการ สอนภาษาจีน การเสริมสร ุางคณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการปรับ

ขู้อมื้ลพ นฐานโดยย่อเกี่ัยวกบงบประมาณ และอาคารสถานที่ 20: 9. อัักษณ์ตล เอกลักษณ์หรือวั ฒนธรรมของคณะ 23: 10. คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 47

บรรณานุกรม กิ่ ว วานงแกิูลชก. การศึกษาการมีส วนร วมในการส งเสริมให มีการระดมทรัพยากรเพื่ึอการศกษา การงานอาชีพพ ื นฐาน 10.5 ภาษาอังกฤษพ ื นฐาน 31.5 วิชา ชม. นก. คณิตศาสตร ์สากล 21.0 วิทยาศาสตร ์สากล 21.0 คอมพิวเตอร ์ - คอมพิวเตอร ์เพ ื*อการศ ึกษา - โครงงาน

เป นรายการภาษาจ ีน 1 ช อง ส วนอีก 4 ช องเป นภาษาอ ังกฤษ ในจํานวนน ี้มี BBC World Service และ Music Television (MTV) รวมอยู ด วย รายการของ STAR TV สามารถรับได ใน 38 ประเทศ ตั้งแต เตอรกี เพื่อพัฒนาท ักษะการแปลของน ักศึกษาวิชาเอกภาษาจ ีนที่ลงทะเบ ียนเรียนในรายว ิชาการแปลภาษาจ ีน-ไทย 1 ในภาคเรยนทีี่ 3 ป การศึกษา 2559 จํานวน 42 คน โดยใช

MS Excel เริ่ั้ พื้มตงแต นฐานของการใชการออกแบบ Excel ตาราง การจัดเก็บและบ ัึกขนท อมูล การคัดกรองและเรี. ยง ภาษา จ 4. ภาพ แวดลรอมภายใน • การวกเคราะหดโดยใชทรษห พยากรเปร นฐาน (resource-based approach) • การวกเคราะหดตามหชวงโซแ ช หชงคธณคชา (value chain analysis) • การวกเคราะหดตามหน หา

ค21102 คณิตศาสตร ์พืÊนฐาน 2 ท21102 ภาษาไทย 2 ส21104 ประวตัิศาสตร ์ 2 จ21202 เสริมทักษะภาษาจ ีน 2 3 มีนาคม 2558 วัน / เวลา ชัÊน เวลา รายวิชา 12.30 น. - 13.20 น. โลกให พ นจากท ุกข “ตนบุญ” ในล านนาแบ งเป นสองก ุล ม คือ ตนบุญในฐานะพระมหากษ ัตริย หรือ

3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่ัิมีลตอมสํเดียาหรับการเร ียนการสอนภาษาจ ีื้นพ นฐานให้ดียิ่ึ้น งข คําน ํา 2 บท ภาคผนวก ก ขู้ลพอมื้ 117 นฐาน ภาคผนวก ข คํั่าส่งแตงตั้งคณะกรรมการประกุณภาพการศันคึกษา 129 . 2 International College Self – Assessment Report 2016 สารบัญภาพ หน้า ภาพที่

และมารยาทในการเป นแขกในครอบคร ัวคนจีน • คําศัพท ภาษาจ ีน • ไวยากรณ ภาษาจ ีน • ชื่อเขตการปกครองของสาธารณร ัฐประชาชนจ ีน โลกให พ นจากท ุกข “ตนบุญ” ในล านนาแบ งเป นสองก ุล ม คือ ตนบุญในฐานะพระมหากษ ัตริย หรือ

ขู้อมื้ลพ นฐานโดยย่อเกี่ัยวกบงบประมาณ และอาคารสถานที่ 20: 9. อัักษณ์ตล เอกลักษณ์หรือวั ฒนธรรมของคณะ 23: 10. ไมจ่าเปํ็นตองม้ีพื้ นฐานมากอน่ 2. อายุ 16 ปีขึ้นไป 3. สุขภาพรางกายแข่ งแรง็. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม. และ สมัครได้ที่. อ.จตุวิ์แกวส้ทยุวรรณ์ อ.เก

2000-1251 ภาษาจีนพื้ 2 1 (2) นฐาน (Fundamental Chinese 2) ผ านการเรียนวิชาภาษาจ ีนพื้ 1 นฐานมาก อน จุดประสงค รายวิ ชา 1. เพื่ มีอใหความรู ความเข าใจศั พทและ 2000-1251 ภาษาจีนพื้ 2 1 (2) นฐาน (Fundamental Chinese 2) ผ านการเรียนวิชาภาษาจ ีนพื้ 1 นฐานมาก อน จุดประสงค รายวิ ชา 1. เพื่ มีอใหความรู ความเข าใจศั พทและ

อาภรณ สุวรรณ ซึ่งตีพิมพ ในวารสาร สังคมศาสตร ปริทัศน (มกราคม 2516) อีกครั้งหนึ่ง Red Star Over China เป นหนังสือเล มแรกท ี่ช วยให โลกภายนอกร ู จักพรรค คอมมิวนิสต วิทยาลยแพทยศาสตรั ์ เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบ ัณฑิต (พ.บ.) ใชเวลาศ้ึกษาปกต ิ6 ปี โดยศึกษาวิชาวิทยาศาสตร ์พืÊนฐาน

2000-1251 ภาษาจีนพื้ 2 1 (2) นฐาน (Fundamental Chinese 2) ผ านการเรียนวิชาภาษาจ ีนพื้ 1 นฐานมาก อน จุดประสงค รายวิ ชา 1. เพื่ มีอใหความรู ความเข าใจศั พทและ 4 chi 2205 การอ านภาษาจ ีน 1 อาจารย อรรฉรา 1 bue 2318 ภาษาญี่ปุ ื้ 1นฐานนพ อาจารย ไพศาล ลิขิตริัศาลตนพ 4.49 4.49 2 bue 3323 การสนทนาภาษาญี่ปุ น อาจารย ไพศาล ลิขิตริัศาลตนพ