Micro ค pdf bit อ ม

Home » Surat Thani » ค ม อ micro bit pdf

Surat Thani - ค ม อ Micro Bit Pdf

in Surat Thani

การประเมินคุณค าทางโภชนะและการใช ประโยชน ข าวโพดไร สีม

ค ม อ micro bit pdf

flash memory en 03 19. ติดต อสื่อสารในด านต างๆ อีกด วย เช น ด านการท ํางาน ,ด านการน ัดเจอพ ูดคุยกับลูกค า ,ด านการ สื่อสารทาง internet เป นต น, บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข อง การวิจัยเรื่อง "การนํานโยบายการศึกษาของสงฆ ไปปฏิบัติ : วิเคราะห การดําเนินการ.

аё„аё№а№€аёЎаё·аё­ ET-MINI SPI CAN

flash memory en 06 19. AX-microBIT+ : micro:bit 3 1. คุ ณสมบั ติ ของ AX-microBIT+ มี คอนเน็ กเตอร 80 ขาสํ าหรั บติ ดตั้ ง micro:bit มีจุดต อไฟเลี้ยง +5V เป นแจ กอะแดปเตอร พร อมวงจรควบคุมไฟเลี้ยงคงที่ +3.3V และวงจร, AX-microBIT : micro:bit 3 1. คุ ณสมบั ติ ของ AX-microBIT มี คอนเน็ กเตอร 80 ขาสํ าหรั บติ ดตั้ ง micro:bit มีจุดต อไฟเลี้ยง +5V เป นแจ กอะแดปเตอร พร อมวงจรควบคุมไฟเลี้ยงคงที่ +3.3V และวงจร.

AX-microBIT+ : micro:bit 3 1. คุ ณสมบั ติ ของ AX-microBIT+ มี คอนเน็ กเตอร 80 ขาสํ าหรั บติ ดตั้ ง micro:bit มีจุดต อไฟเลี้ยง +5V เป นแจ กอะแดปเตอร พร อมวงจรควบคุมไฟเลี้ยงคงที่ +3.3V และวงจร workshop 2 : ก ำรวิเคะห์location analysis/ site selection (macro /micro location) อ. 23 ต.ค. 61 *** หยุดรำชกำร วันปิยะมหำรำช *** พฤ. 4 ต.ค. 61 ส . 6 ต.ค61 ส. 20 ต.ค. 61 ตำรำงสอนหลักสูตร re-cu # 60

อิทธิพลของ Micro-Influencer ต อการตัดสินใจซื้อสินค า High Involvement ประเภทรถยนต นั่งส วนบุคคล The Influence of Micro-Influencer on the Decision to Buy High Involvement Product (Personal Car) View and Download Sony DSC-HX300 instruction manual online. DSC-HX300 Digital Camera pdf manual download. Page 184 คู ่ ม ื อ นี ้ เ พื ่ อ ศึ ก ษารายละเอี ย ดฟั ง ก ์ ช ั ่ น ต่ า งๆ ช่ อ งต่ อ …

Buffalo MiniStation HD-PCTU3 User Manual Summary of Contents for Buffalo MiniStation HD-PCTU3. เครื ่ อ ง MiniStation จะมี ช ุ ด ซอฟต์ แ วร์ ห ล ยชุ ด ม ให้ ค ุ ณ เลื อ กใช้ ก ั บ คอมพิ ว เตอร์ ร AX-microBIT : micro:bit 3 1. คุ ณสมบั ติ ของ AX-microBIT มี คอนเน็ กเตอร 80 ขาสํ าหรั บติ ดตั้ ง micro:bit มีจุดต อไฟเลี้ยง +5V เป นแจ กอะแดปเตอร พร อมวงจรควบคุมไฟเลี้ยงคงที่ +3.3V และวงจร

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข อง การวิจัยเรื่อง "การนํานโยบายการศึกษาของสงฆ ไปปฏิบัติ : วิเคราะห การดําเนินการ กาห น ดรใ แ ต่ละ วั อจ ม ีเ ป่ย งโ สบข เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและสตรีมศึกษาด้วย Micro:bit โด ย นาอ จสุคเขตร์ ค ลินิกพอ ดุ ย์รัต วิจ

อเลิ็กทรอน ิกสท์ที่ํางานตามช ุดคําสงั่ อุณหภูมิและมการดีแลรูกษาเปั ็นอย่างดี (bit) •4 bit จะเท่ากบั 1 nibble เป นการประกวดการสร างหุ นยนต สร างสรรค ในเชิงนวัตกรรมภายใต หัวข อ 3.2 กรณีใช micro:bit ต องใช งานร วมกับบอร ด iBIT ได ทุกรุ น หรือ AX-microBIT ทุ

อิทธิพลของ Micro-Influencer ต อการตัดสินใจซื้อสินค า High Involvement ประเภทรถยนต นั่งส วนบุคคล The Influence of Micro-Influencer on the Decision to Buy High Involvement Product (Personal Car) workshop 2 : ก ำรวิเคะห์location analysis/ site selection (macro /micro location) อ. 23 ต.ค. 61 *** หยุดรำชกำร วันปิยะมหำรำช *** พฤ. 4 ต.ค. 61 ส . 6 ต.ค61 ส. 20 ต.ค. 61 ตำรำงสอนหลักสูตร re-cu # 60

ป็น วนช้ติดต อกับ ลกภายนอก - Set of 50 instructions, (8-bit instructions are processed 4-bits at a time). (It appears that the 4004 originally had only 46 instructions.) พิมติม CapSense Brochure.pdf. AVR 23 1. Introduction Arduino AVR Q Touch. อิิทธพลของสารทดแทนไขมัี่มีนทผลต อการเหลือรอดของเชื้อโพรไบโอติคใน ที่มีประโยชน ต นทร ซึ่ีส งจะม วนชอรวยในการสร างกาย าง

ข อที่ 3 วัสดุอุปกรณ 3.1 กําหนดให ใช micro:bit ไม จํากัดจํานวน และสามารถทํางานหรือใช งานร วมกับบอร ดควบคุมรุ นใด ยี่ห อใดก็ได แต ต องไม มี 7/9/2560 เ ค ร ือ ง พ มิ พ ์บ า ร โ์ ค ด้ : เ ค ร ือ ง ป ร นิ เ ต อ ร ์ต ัง โ ต ๊ะ สํา ห รับ ก า ร ใ ช ง้ า น ร ะ ด ับ ก ล า ง ต ัว เ ค ร อื ง ผ ล ิต จ า ก โ ล ห ะ ห ล ่อ ท ัง ห ม ด เ พ ือ ค ว

องค ประกอบของการส ืื่อสาร 1. ผู ส งข อมูล (Sender) คือ สิ่งที่ทําหน าที่ส งข อมูลไปยังจุดหมายท ี่ต องการ 2. AX-microBIT+ : micro:bit 3 1. คุ ณสมบั ติ ของ AX-microBIT+ มี คอนเน็ กเตอร 80 ขาสํ าหรั บติ ดตั้ ง micro:bit มีจุดต อไฟเลี้ยง +5V เป นแจ กอะแดปเตอร พร อมวงจรควบคุมไฟเลี้ยงคงที่ +3.3V และวงจร

o รหัสผลลัพธ์ -8, “การเชื่อมต อ SSL ล มเหลว” o -1 ข อผิดพลาด ถ าต องการแก ไขปัญหาเหล านี้ ให : o อัปเดตซอฟต์แวรข์องคณุเป็นเวอร์ชนัล าสุด คู มือการใช งาน et-base avr (atmega8535) ett co., ltd. -1- www.ett.co.th et-base avr (atmega8535) et-base avr เป นบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร ในตระก ูล avr ของบริษัท atmel ซึ่งในเวอร ชันนี้ได นําเอา

AX-microBIT+ : micro:bit 3 1. คุ ณสมบั ติ ของ AX-microBIT+ มี คอนเน็ กเตอร 80 ขาสํ าหรั บติ ดตั้ ง micro:bit มีจุดต อไฟเลี้ยง +5V เป นแจ กอะแดปเตอร พร อมวงจรควบคุมไฟเลี้ยงคงที่ +3.3V และวงจร AX-microBIT+ : micro:bit 3 1. คุ ณสมบั ติ ของ AX-microBIT+ มี คอนเน็ กเตอร 80 ขาสํ าหรั บติ ดตั้ ง micro:bit มีจุดต อไฟเลี้ยง +5V เป นแจ กอะแดปเตอร พร อมวงจรควบคุมไฟเลี้ยงคงที่ +3.3V และวงจร

pdf. ระบบติดตามโรคคนทำงานออฟฟิศโดยใช้กล้อง Kinect (Office Workers Syndrome Monitoring Using Kinect) Master Thesis, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2015. Pujana Paliyawan. กาห น ดรใ แ ต่ละ วั อจ ม ีเ ป่ย งโ สบข เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาและสตรีมศึกษาด้วย Micro:bit โด ย นาอ จสุคเขตร์ ค ลินิกพอ ดุ ย์รัต วิจ

และองค ประกอบทางเคม ีที่สําคัญไม เปลี่ยนแปลงไปหร ือเปลี่ยนแปลงน อยที่สุด แต กระนั้น โพลาไรเซชั่นและฟาวล ิ่ง โดยจะส งผลต อ YP-R0 เครือ ่ งเล่น MP3 คูม ่ อ ื ผูใ้ ช้ ทุกจินตนาการล้วนเป็นจริงได้ ขอบคุณทีค ่ ณ ุ เลือกซือ ้ ผลิตภัณฑ์ Samsung นี้ หากต้องการขอรับบริการทีส ่ มบูรณ์ โปรด

การประเมินคุณค าทางโภชนะและการใช ประโยชน ข าวโพดไร สีม วง ในอาหารนกกระทาญี่ปุ นและไก ไข ต อสมรรถภาพการผล ิต เครื่อง Micro ELISA Reader การประเมินคุณค าทางโภชนะและการใช ประโยชน ข าวโพดไร สีม วง ในอาหารนกกระทาญี่ปุ นและไก ไข ต อสมรรถภาพการผล ิต เครื่อง Micro ELISA Reader

การทำงานของคอมพิวเตอรดวย Microsoft Make Code รวมถึงการสรางของเลนดวย Micro bit สัปดาหHที่ วัน/เดือน/ป4 สาระสำคัญ หมายเหตุ 1 15 – 18 ต.ค. 62 ลงไปที่เรียกว า Micro (จุลภาค) โครงการอุตสาหกรรมโดยท ั่วไปจะม ีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ ต อองค กร ได แก สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี

Micro Lab8 2553 mathcom.uru.ac.th. ติดต อสื่อสารในด านต างๆ อีกด วย เช น ด านการท ํางาน ,ด านการน ัดเจอพ ูดคุยกับลูกค า ,ด านการ สื่อสารทาง internet เป นต น, ราคา SRP/Enduser เป นราคารวมภาษีมูลค าเพิ่ม 7 % แล ว ACR-AP8GMCSH4-RA Apacer micro SDHC Class 4-8GB. without Ad CALL CALL Lifetime • มีปุ ม LED แสดงสถานะการโอนถ ายข อมูล.

Monolithic to Microservices Internet Innovation Lab

ค ม อ micro bit pdf

flash memory en 03 19. ต อกับแรงด ันเพื่อปรับความเข ม คําสั่งควบค (Shift bit) การเลื่อนข อมูล,S=0 เคอร เซอร จะเล ื่อนไปทางขวา ,S=1, การประเมินคุณค าทางโภชนะและการใช ประโยชน ข าวโพดไร สีม วง ในอาหารนกกระทาญี่ปุ นและไก ไข ต อสมรรถภาพการผล ิต เครื่อง Micro ELISA Reader.

ค ม อ micro bit pdf

ET-BASE AVR MEGA8535 etteam.com. อิทธิพลของ Micro-Influencer ต อการตัดสินใจซื้อสินค า High Involvement ประเภทรถยนต นั่งส วนบุคคล The Influence of Micro-Influencer on the Decision to Buy High Involvement Product (Personal Car), Download PDF Share ไ ด ร บั ก า ร พ ัฒ น า ท กั ษ ะ ด า น ว ทิ ย า ก า ร ค อ ม พ วิ เ ต อ ร ว ิท ย า ก า ร ค ํา น ว ณ แ ล ะ ก า ร โ ค ด ด ง้ิ เ พ ื่อ - กจิ กรรม Micro:bit Mission.

аёЈаёІаёўаё‡аёІаё™аёЃаёІаёЈаё§аёґаё€аё±аёў Development of Techniques in Micro

ค ม อ micro bit pdf

flash memory en 03 19. ม ิต ิใหม แห งการ แก ป ญหาสำค ัญในองค กร • กระบวนการจากสถาบันและน ักคิด • Micro Learning เลือกเรียนหัวข อที่ต องการได https://fr.wikipedia.org/wiki/Micro Micro Processor ป 1970 Intel ได ผลิต Microchip ประมวลผลข อมูลสําหรับ 256 (8 bit) 65 K(16 bit) 65 K(16 bit) - ความละเอียด (Resolutions) 640 x 480 Pixels 640 x 480 Pixels 640 x 480 Pixels Passive Matrix แสดงผลได ค อนข างช า แบ.

ค ม อ micro bit pdf


RAM ย อมาจากค ําเต็มๆว า Random-Access Memory เป น 2 กลุ มใหญ ๆ กลุ มแรกจ ําเป นต องมีไฟมาหล อเลี้ยง หากขาดไฟเลี้ยง SRAM 6264 8Kx8 Bit A0 - A12 Address I/O0-I/O7 Data Bus /CE1 Chip Enable CE2 View and Download Sony DSC-HX300 instruction manual online. DSC-HX300 Digital Camera pdf manual download. Page 184 คู ่ ม ื อ นี ้ เ พื ่ อ ศึ ก ษารายละเอี ย ดฟั ง ก ์ ช ั ่ น ต่ า งๆ ช่ อ งต่ อ …

ต อกับแรงด ันเพื่อปรับความเข ม คําสั่งควบค (Shift bit) การเลื่อนข อมูล,S=0 เคอร เซอร จะเล ื่อนไปทางขวา ,S=1 ราคา SRP/Enduser เป นราคารวมภาษีมูลค าเพิ่ม 7 % แล ว ACR-AP8GMCSH4-RA Apacer micro SDHC Class 4-8GB. without Ad CALL CALL Lifetime • มีปุ ม LED แสดงสถานะการโอนถ ายข อมูล

workshop 2 : ก ำรวิเคะห์location analysis/ site selection (macro /micro location) อ. 23 ต.ค. 61 *** หยุดรำชกำร วันปิยะมหำรำช *** พฤ. 4 ต.ค. 61 ส . 6 ต.ค61 ส. 20 ต.ค. 61 ตำรำงสอนหลักสูตร re-cu # 60 บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข อง การวิจัยเรื่อง "การนํานโยบายการศึกษาของสงฆ ไปปฏิบัติ : วิเคราะห การดําเนินการ

Micro-controller สําหรับ แสดงผล และ ในทํานองเด ียวกัน กรณีที่ม m ีค าเป นลบ จะพิจารณาจากค าสัมบูรณ ของ m เวลา CPU ค อนข างมาก ราคา SRP/Enduser เป นราคารวมภาษีมูลค าเพิ่ม 7 % แล ว ACR-AP8GMCSH4-RA Apacer micro SDHC Class 4-8GB. without Ad CALL CALL Lifetime • มีปุ ม LED แสดงสถานะการโอนถ ายข อมูล

การประเมินคุณค าทางโภชนะและการใช ประโยชน ข าวโพดไร สีม วง ในอาหารนกกระทาญี่ปุ นและไก ไข ต อสมรรถภาพการผล ิต เครื่อง Micro ELISA Reader อิิทธพลของสารทดแทนไขมัี่มีนทผลต อการเหลือรอดของเชื้อโพรไบโอติคใน ที่มีประโยชน ต นทร ซึ่ีส งจะม วนชอรวยในการสร างกาย าง

อิทธิพลของ Micro-Influencer ต อการตัดสินใจซื้อสินค า High Involvement ประเภทรถยนต นั่งส วนบุคคล The Influence of Micro-Influencer on the Decision to Buy High Involvement Product (Personal Car) 2. ต อ Port 3 เข ากับ connector ของ keypad ดังแสดงในตาราง 3. ต อ Port 1เข ากับ connector DATA และ ต อ Port 0 เข ากับ connector Address ของ 7-segment บอร์ด Column Pin …

น อยกว า 1 ชม AUTOMATION การใช บริการคลาวด ของต างประเทศ สามารสร าง Server ผ าน Cloud ได เลย ด วยการ กระจายไปสู คนหมู มาก เช น การพัฒนาปุ ม Like ไป pdf. ระบบติดตามโรคคนทำงานออฟฟิศโดยใช้กล้อง Kinect (Office Workers Syndrome Monitoring Using Kinect) Master Thesis, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2015. Pujana Paliyawan.

pdf. ระบบติดตามโรคคนทำงานออฟฟิศโดยใช้กล้อง Kinect (Office Workers Syndrome Monitoring Using Kinect) Master Thesis, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2015. Pujana Paliyawan. การทำงานของคอมพิวเตอรดวย Microsoft Make Code รวมถึงการสรางของเลนดวย Micro bit สัปดาหHที่ วัน/เดือน/ป4 สาระสำคัญ หมายเหตุ 1 15 – 18 ต.ค. 62

ชุดคิทโปรเจค Arduino เปิดปิดไฟบ้านผ่านมือถือ เชื่อมต่อ Bluetoothชุดคิทโปรเจค arduino นี้จะทำ arduino เชื่อมต่อ Bluetooth Module HC06 กับ โทรศัพท์มือถื... อเลิ็กทรอน ิกสท์ที่ํางานตามช ุดคําสงั่ อุณหภูมิและมการดีแลรูกษาเปั ็นอย่างดี (bit) •4 bit จะเท่ากบั 1 nibble

บทคัดย อ This controller used a PIC16F84 8-bit micro controller as a central processing unit. This processor sampling controlled-temperature and -humidity inputs pass through ส งผ านวงจรม ัลติเพล็กซ ให ตัวควบค ุมดําเนินการต ัดสิน อเลิ็กทรอน ิกสท์ที่ํางานตามช ุดคําสงั่ อุณหภูมิและมการดีแลรูกษาเปั ็นอย่างดี (bit) •4 bit จะเท่ากบั 1 nibble

เป นการประกวดการสร างหุ นยนต สร างสรรค ในเชิงนวัตกรรมภายใต หัวข อ 3.2 กรณีใช micro:bit ต องใช งานร วมกับบอร ด iBIT ได ทุกรุ น หรือ AX-microBIT ทุ อเลิ็กทรอน ิกสท์ที่ํางานตามช ุดคําสงั่ อุณหภูมิและมการดีแลรูกษาเปั ็นอย่างดี (bit) •4 bit จะเท่ากบั 1 nibble

ปริมาณ สัญลักษณ ชื่อหน วย สัญลักษณ ค าที่เทียบกับหน วยเอสไอพ นฐานื้ (mega) M 106 ไมโคร (micro) μ 10-6 จิกะ (giga) G 109 นาโน (nano) n 10-9 เทระ (tera) T = 1000 bit ไม ใช 210 bit ปริมาณ สัญลักษณ ชื่อหน วย สัญลักษณ ค าที่เทียบกับหน วยเอสไอพ นฐานื้ (mega) M 106 ไมโคร (micro) μ 10-6 จิกะ (giga) G 109 นาโน (nano) n 10-9 เทระ (tera) T = 1000 bit ไม ใช 210 bit

Download PDF Share ไ ด ร บั ก า ร พ ัฒ น า ท กั ษ ะ ด า น ว ทิ ย า ก า ร ค อ ม พ วิ เ ต อ ร ว ิท ย า ก า ร ค ํา น ว ณ แ ล ะ ก า ร โ ค ด ด ง้ิ เ พ ื่อ - กจิ กรรม Micro:bit Mission Download PDF Share ไ ด ร บั ก า ร พ ัฒ น า ท กั ษ ะ ด า น ว ทิ ย า ก า ร ค อ ม พ วิ เ ต อ ร ว ิท ย า ก า ร ค ํา น ว ณ แ ล ะ ก า ร โ ค ด ด ง้ิ เ พ ื่อ - กจิ กรรม Micro:bit Mission

27 บทที่ 2 วัสดุอุปกรณ และวิธีการทดลอง 2.1 วัสดุ 2.1.1. วัตถุดิบ ซื้อกุ งกุลาดําจากบ อเลี้ยงกุ งในเขตจ ังหวัดสงขลา คัดขนาดก ุ งกุลาดําที่มีสีนํ้าตาล 2. ต อ Port 3 เข ากับ connector ของ keypad ดังแสดงในตาราง 3. ต อ Port 1เข ากับ connector DATA และ ต อ Port 0 เข ากับ connector Address ของ 7-segment บอร์ด Column Pin …

Download PDF Share ไ ด ร บั ก า ร พ ัฒ น า ท กั ษ ะ ด า น ว ทิ ย า ก า ร ค อ ม พ วิ เ ต อ ร ว ิท ย า ก า ร ค ํา น ว ณ แ ล ะ ก า ร โ ค ด ด ง้ิ เ พ ื่อ - กจิ กรรม Micro:bit Mission RAM ย อมาจากค ําเต็มๆว า Random-Access Memory เป น 2 กลุ มใหญ ๆ กลุ มแรกจ ําเป นต องมีไฟมาหล อเลี้ยง หากขาดไฟเลี้ยง SRAM 6264 8Kx8 Bit A0 - A12 Address I/O0-I/O7 Data Bus /CE1 Chip Enable CE2

AX-microBIT : micro:bit 3 1. คุ ณสมบั ติ ของ AX-microBIT มี คอนเน็ กเตอร 80 ขาสํ าหรั บติ ดตั้ ง micro:bit มีจุดต อไฟเลี้ยง +5V เป นแจ กอะแดปเตอร พร อมวงจรควบคุมไฟเลี้ยงคงที่ +3.3V และวงจร Buffalo MiniStation HD-PCTU3 User Manual Summary of Contents for Buffalo MiniStation HD-PCTU3. เครื ่ อ ง MiniStation จะมี ช ุ ด ซอฟต์ แ วร์ ห ล ยชุ ด ม ให้ ค ุ ณ เลื อ กใช้ ก ั บ คอมพิ ว เตอร์ ร

การทำงานของคอมพิวเตอรดวย Microsoft Make Code รวมถึงการสรางของเลนดวย Micro bit สัปดาหHที่ วัน/เดือน/ป4 สาระสำคัญ หมายเหตุ 1 15 – 18 ต.ค. 62 ปริมาณ สัญลักษณ ชื่อหน วย สัญลักษณ ค าที่เทียบกับหน วยเอสไอพ นฐานื้ (mega) M 106 ไมโคร (micro) μ 10-6 จิกะ (giga) G 109 นาโน (nano) n 10-9 เทระ (tera) T = 1000 bit ไม ใช 210 bit

Buffalo MiniStation HD-PCTU3 User Manual Summary of Contents for Buffalo MiniStation HD-PCTU3. เครื ่ อ ง MiniStation จะมี ช ุ ด ซอฟต์ แ วร์ ห ล ยชุ ด ม ให้ ค ุ ณ เลื อ กใช้ ก ั บ คอมพิ ว เตอร์ ร Download PDF Share ไ ด ร บั ก า ร พ ัฒ น า ท กั ษ ะ ด า น ว ทิ ย า ก า ร ค อ ม พ วิ เ ต อ ร ว ิท ย า ก า ร ค ํา น ว ณ แ ล ะ ก า ร โ ค ด ด ง้ิ เ พ ื่อ - กจิ กรรม Micro:bit Mission

เป นการประกวดการสร างหุ นยนต สร างสรรค ในเชิงนวัตกรรมภายใต หัวข อ 3.2 กรณีใช micro:bit ต องใช งานร วมกับบอร ด iBIT ได ทุกรุ น หรือ AX-microBIT ทุ AX-microBIT : micro:bit 3 1. คุ ณสมบั ติ ของ AX-microBIT มี คอนเน็ กเตอร 80 ขาสํ าหรั บติ ดตั้ ง micro:bit มีจุดต อไฟเลี้ยง +5V เป นแจ กอะแดปเตอร พร อมวงจรควบคุมไฟเลี้ยงคงที่ +3.3V และวงจร